Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor Opdrachtgevers van ACCT Beunschepen B.V.

Versie 2018

 

1.      Definities

1.1     In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ACCT                  : ACCT Beunschepen B.V., statutair gevestigd te Krimpen aan de IJssel (NL), kantoorhoudende te (3313GT Merwedestraat 229 te Dordrecht), ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 53991796;

Artikel                : Een artikel van deze algemene voorwaarden, tenzij melding wordt gemaakt van een specifieke wet of een verdrag;

CMNI                  : Verdrag van Boedapest inzake de Overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren;

IVTB 2010          : Internationale Verlade- Transportbedingungen (IVTB) 2010, Nederlandse vertaling;

Opdrachtgever   : De opdrachtgever van ACCT;

Overeenkomst   : Een overeenkomst tussen ACCT en Opdrachtgever  

 

2.      Toepassing en rangorde

2.1     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst. ACCT stuurt de algemene voorwaarden digitaal mee met elke offerte of aanbieding aan Opdrachtgever. De algemene voorwaarden zijn in pdf-formaat te downloaden op de website van ACCT (www.beunschepen.nl).

2.2     Naast deze algemene voorwaarden zijn op elke Overeenkomst van toepassing de IVTB 2010 en het CMNI, tenzij sprake is van aangenomen werk waarbij geen vervoer over de binnenwateren plaatsvindt.

2.3     De rangorde van de kenbronnen van de contractvoorwaarden tussen partijen is als volgt, waarbij een kenbron met een hogere rangorde telkens prevaleert ten opzichte van een kenbron met een lagere rangorde: i) de schriftelijke Overeenkomst; ii) deze algemene voorwaarden; iii) de IVTB 2010; iv) het CMNI; v) de Nederlandse wet.

2.4     Afwijken van de algemene voorwaarden is alleen mogelijk middels schriftelijke Overeenkomst.

2.5     Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle volgende Overeenkomsten tussen partijen, zelfs al worden de voorwaarden in dat geval niet uitdrukkelijk van toepassing verklaard of ter hand gesteld.

 

3.      Totstandkoming Overeenkomst

3.1     De offertes en aanbiedingen van ACCT zijn gedurende 2 weken geldig, waarna ACCT niet meer daaraan gebonden is.

3.2     Een Overeenkomst komt pas tot stand wanneer een aanbod van de ene partij geheel en onverkort schriftelijk wordt aanvaard door de andere partij. Tenzij partijen anders overeenkomen, kan niet slechts een gedeelte van het aanbod worden aanvaard door de andere partij.

3.3     Uitgangspunten die tussen partijen mondeling zijn besproken verplichten partijen alleen wanneer deze in de schriftelijke Overeenkomst zijn opgenomen.

3.4     Als blijkt dat ACCT onjuiste informatie heeft verstrekt aan Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst, heeft ACCT het recht de onjuiste informatie in te trekken en de juiste informatie te verstrekken zonder daarbij gebonden te zijn aan de onjuiste informatie.

 

4.      Prijzen en betaling

4.1     Uit de door ACCT verstrekte offerte blijkt of sprake is van een netto all-in prijs dan wel een prijs exclusief bijkomende kosten. Alle bijkomende kosten die op de offerte zijn vermeld, worden doorberekend aan Opdrachtgever.

4.2     In het geval van kostprijsverhogende omstandigheden is ACCT gerechtigd na het sluiten van de Overeenkomst de overeengekomen prijs te verhogen. Als nog geen aanvang is gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst, zal ACCT Opdrachtgever waarschuwen voor de prijsverhoging en heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst op te zeggen zonder dat partijen elkaar over en weer iets verschuldigd zijn. Als al wel een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst ten tijde van de kostprijsverhoging, zal ACCT de Overeenkomst uitvoeren en is Opdrachtgever verplicht de hogere prijs te voldoen.

4.3     Onder kostprijsverhogende omstandigheden als bedoeld in artikel 4.2 worden tevens verstaan: nagekomen heffingen over het transport, al dan niet in rekening gebracht bij de feitelijke vervoerder van de goederen. Opdrachtgever is verplicht om deze heffingen aan ACCT te voldoen voor zover ACCT verplicht is om deze heffingen te voldoen.

4.4     Voor de facturen van ACCT geldt een betaaltermijn van maximaal 30 dagen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

 

5.      Verplichtingen Opdrachtgever

5.1     Opdrachtgever is verplicht voorafgaand aan de uitvoering van de Overeenkomst alle relevante informatie met betrekking tot de Overeenkomst aan ACCT te verstrekken. Onder relevante informatie wordt bijvoorbeeld verstaan: informatie met betrekking tot de plaats en het tijdstip van laden en lossen en informatie over (het toekomstig gebruik van) de te vervoeren goederen.

5.2     Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte informatie.

 

6.      Verplichtingen ACCT

6.1     ACCT is verplicht de Overeenkomst naar beste kunnen uit te voeren.

6.2     ACCT spant zich in om de te vervoeren goederen op de overeengekomen tijden te laden en te lossen. ACCT heeft, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen, een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting om de goederen tijdig te laden en te lossen.

 

 

7.      Opzegging en foutvracht

7.1     Opdrachtgever is bevoegd om de Overeenkomst op te zeggen zolang nog geen aanvang is gemaakt met de uitvoering daarvan.

7.2     Wanneer Opdrachtgever gebruik maakt van het in artikel 7.1 bedoelde opzeggingsrecht, is hij bij wijze van foutvracht 1/3e van de overeengekomen prijs verschuldigd aan ACCT.

 

8.      Aansprakelijkheid

8.1     ACCT is niet aansprakelijk voor schade aan de goederen, voor zover deze is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig vervoerder niet heeft kunnen vermijden.

8.2     Opdrachtgever is op straffe van verval van recht verplicht om elke vorm van schade per omgaande te melden aan ACCT nadat Opdrachtgever bekend is geworden met de schade of daarmee bekend had kunnen worden. Nadat Opdrachtgever de schade heeft gemeld aan ACCT, wordt aan Opdrachtgever een redelijke termijn gegund waarbinnen onderzoek kan worden verricht naar de aard en omvang van de schade.

8.3     Elke rechtsvordering van Opdrachtgever op ACCT moet binnen zes maanden na ingebrekestelling  worden ingesteld op straffe van verval van recht.

 

9.      Geschillen en toepasselijk recht

9.1     Op elke Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De in artikel 2 genoemde en gerangschikte kenbronnen van de contractvoorwaarden zijn onverkort van toepassing.

9.2     De rechtbank Rotterdam, locatie Dordrecht is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van  geschillen naar aanleiding van een Overeenkomst.

9.3     Opdrachtgever is aansprakelijk voor de volledige en daadwerkelijke juridische kosten die ACCT moet maken om nakoming van de overeenkomst af te dwingen. Hieronder zijn zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten begrepen.     

 

 

 

 

Algemene Voorwaarden voor Vervrachters van ACCT Beunschepen B.V.

Versie 2018

 

1.      Definities

1.1     In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ACCT                  : ACCT Beunschepen B.V., statutair gevestigd te Krimpen aan de IJssel (NL), kantoorhoudende te (3311 JG) Dordrecht aan de Burgemeester de Raadtsingel 63, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 53991796;

Artikel                : Een artikel van deze algemene voorwaarden, tenzij melding wordt gemaakt van een specifieke wet of een verdrag;

Charter               : Een schriftelijke vastlegging van de Overeenkomst tussen ACCT en Vervrachter waarop tenminste de essentialia van de Overeenkomst zijn vermeld;

CMNI                  : Verdrag van Boedapest inzake de Overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren;

IVTB 2010          : Internationale Verlade- Transportbedingungen (IVTB) 2010, Nederlandse vertaling;

Overeenkomst   : Een overeenkomst van goederenvervoer over binnenwateren tussen ACCT en Vervrachter;

Vervrachter        : De vervoerder die zich in opdracht van ACCT verbindt goederen te vervoeren aan boord van een schip 

 

2.      Toepassing en rangorde

2.1     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst. ACCT stuurt de algemene voorwaarden digitaal mee met elke offerte of aanbieding aan Vervrachter. De algemene voorwaarden zijn in pdf-formaat te downloaden op de website van ACCT (www.beunschepen.nl).

2.2     Naast deze algemene voorwaarden zijn op elke Overeenkomst van toepassing de IVTB 2010 en het CMNI, tenzij sprake is van aangenomen werk waarbij geen vervoer over de binnenwateren plaatsvindt.

2.3     De rangorde van de kenbronnen van de contractvoorwaarden tussen partijen is als volgt, waarbij een kenbron met een hogere rangorde telkens prevaleert ten opzichte van een kenbron met een lagere rangorde: i) de schriftelijke Overeenkomst; ii) deze algemene voorwaarden; iii) de IVTB 2010; iv) het CMNI; v) de Nederlandse wet.

2.4     Afwijken van de algemene voorwaarden is alleen mogelijk middels schriftelijke Overeenkomst.

2.5     Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle volgende Overeenkomsten tussen partijen, zelfs al worden de voorwaarden in dat geval niet uitdrukkelijk van toepassing verklaard of ter hand gesteld.

 

 

 

3.      Totstandkoming Overeenkomst

3.1     Een Overeenkomst kom pas tot stand wanneer een aanbod van de ene partij geheel en onverkort schriftelijk wordt aanvaard door de andere partij. Tenzij partijen anders overeenkomen, kan niet slechts een gedeelte van het aanbod worden aanvaard door de andere partij. De Overeenkomst wordt vastgelegd in een Charter.

3.2     Wanneer ACCT informatie verschaft aan Vervrachter over meer dan één reis, komt telkens per reis een afzonderlijke Overeenkomst tot stand tussen partijen. Tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen, komt geen Overeenkomst tot stand waarin ACCT zich verplicht een aantal achtereenvolgende reizen aan te bieden aan Vervrachter.

3.3     Uitgangspunten die tussen partijen mondeling zijn besproken verplichten partijen alleen wanneer deze in de schriftelijke Overeenkomst zijn opgenomen.

3.4     Als blijkt dat ACCT onjuiste informatie heeft verstrekt aan Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst, heeft ACCT het recht de onjuiste informatie in te trekken en de juiste informatie te verstrekken zonder daarbij gebonden te zijn aan de onjuiste informatie.

 

4.      Prijzen en betaling

4.1     Alle door ACCT vermelde prijzen zijn netto en all-in, tenzij uitdrukkelijk anders op het Charter vermeld.

4.2     Vervrachter heeft alleen recht op betaling van de overeengekomen prijs bij overlegging van de afgetekende vrachtpapieren, waaronder in ieder geval de laadbon en het cognossement.

4.3     ACCT betaalt de facturen van de Vervrachter binnen 30 dagen na ontvangst daarvan, mits voldaan is aan het in artikel 4.2 gestelde.  

 

5.      Verplichtingen Vervrachter

5.1     Vervrachter is verplicht de ten vervoer ontvangen goederen ter bestemming af te leveren en wel in de staat waarin hij de goederen heeft ontvangen.

5.2     Vervrachter is verplicht de goederen zonder enige vertraging en binnen de in de Charter genoemde termijn af te leveren. Indien de Vervrachter deze verplichting niet nakomt is hij, behoudens Overmacht, aansprakelijk voor de door de vertraging ontstane schade.

5.3     Vervrachter is verplicht ACCT per omgaande op de hoogte te stellen van omstandigheden die in de weg staan van de in artikel 5.2 en 5.2 opgenomen verplichtingen, zoals bijvoorbeeld  stremmingen, stakingen, schade aan de goederen of een (tijdelijk).

 

6.      Verplichtingen ACCT

6.1     ACCT is verplicht Vervrachter alle relevante informatie met betrekking tot de Overeenkomst te verstrekken die in haar bezit is.

 

 

7.      Opzegging en foutvracht

7.1     ACCT is bevoegd om de Overeenkomst op te zeggen zolang nog geen aanvang is gemaakt met het laden van de goederen.

7.2     Wanneer ACCT gebruik maakt van het in artikel 7.1 bedoelde opzeggingsrecht, is zij bij wijze van foutvracht 5% van de overeengekomen prijs verschuldigd aan Vervrachter.

 

8.      Aansprakelijkheid

8.1     ACCT is niet aansprakelijk voor schade aan de goederen, voor zover deze is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig vervoerder niet heeft kunnen vermijden.

8.2     Vervrachter is op straffe van verval van recht verplicht om elke vorm van schade per omgaande te melden aan ACCT nadat Vervrachter bekend is geworden met de schade of daarmee bekend had kunnen worden. Nadat Vervrachter de schade heeft gemeld aan ACCT, wordt aan Vervrachter een redelijke termijn gegund waarbinnen onderzoek kan worden verricht naar de aard en omvang van de schade.

8.3     Elke rechtsvordering van Vervrachter op ACCT moet binnen zes maanden na ingebrekestelling worden ingesteld op straffe van verval van recht.

 

9.      Geschillen en toepasselijk recht

9.1     Op elke Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De in artikel 2 genoemde en gerangschikte kenbronnen van de contractvoorwaarden zijn onverkort van toepassing.

9.2     De rechtbank Rotterdam, locatie Dordrecht is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van  geschillen naar aanleiding van een Overeenkomst.

9.3     Vervrachter is aansprakelijk voor de volledige en daadwerkelijke juridische kosten die ACCT moet maken om nakoming van de overeenkomst af te dwingen. Hieronder zijn zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten begrepen.